Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Brak relacji.

Wystąpił błąd w połączeniu.

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

Piotr Glen

501 639 692

dostepnosc@stawisko.pl

Strzałka skierowana w dół

Deklaracja dostępności dla strony internetowej
Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Strona jest zgodna ze standardem WCAG 2.0. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku.

  • Data publikacji strony internetowej: 2020-12-14.
  • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2020-12-15.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-15.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Piotr Glen, mail: dostepnosc@stawisko.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu: 501 639 692. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Adres: ul. Gołębia 1, Podkowa Leśna
Wjazd na teren Muzeum możliwy jest od DK 719 (brama polecana dla autokarów) lub ulicy Gołębiej (brama wąska dla samochodów osobowych). Na terenie parku są dwa parkingi dla zwiedzających. Wejście do Muzeum znajduje się od strony wschodniej. Dla osób z problemami ruchowymi przewidziano także możliwość zaparkowania tuż przy wejściu. Do drzwi wejściowych prowadzi podjazd dla wózków. Na dole podjazdu znajduje się przycisk przywołujący pracownika Muzeum. Przy drzwiach wejściowych jest domofon. W budynku nie ma windy, Muzeum dysponuje schodołazem. Na drugie piętro wiodą dwie klatki schodowe – schody betonowe ze spocznikiem oraz drewniane zabiegowe. Od drzwi wejściowych do pierwszego poziomu zwiedzania do pokonania jest osiem schodków. Kasa znajduje się w hallu, wszelkie informacje udzielane są w sekretariacie po lewej stronie. Toaleta dla niepełnosprawnych mieści się na najniższej kondygnacji (piwnice), wiodą do niej schody (z poręczą). Powierzchnie ekspozycyjne obejmują dwie kondygnacje – parter i piętro. Dodatkowo na poddaszu mieści się sala wystaw czasowych.
Możliwe jest poruszanie się po Muzeum z psem asystującym lub psem przewodnikiem

W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
Każde pomieszczenie ekspozycyjne ma swój opis w dwóch wersjach: podstawowej oraz alfabetem Braille’a.
Dla osób niedowidzących dostępna jest specjalna broszura o Muzeum.

Park jest otwarty i dostępny w godzinach pracy Muzeum. Możliwe jest korzystanie z parku z psem asystującym albo psem przewodnikiem. W parku są alejki żwirowe i gruntowe, budynek otacza nawierzchnia brukowa (kocie łby).

Zakres działalności jednostki

Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów w Stawisku zostało powołane w 1984 roku jaki realizacja zapisu testamentowego Jarosława Iwaszkiewicza, przekazującego posiadłość ”Stawisko” Ministerstwu Kultury i Sztuki.
Obecnie jest samorządową instytucją kultury powiatu grodziskiego.

Misją i podstawowym celem działalności Muzeum im. Anny i Jarosława Iwaszkiewiczów jest zachowanie Stawiska jako autentycznego miejsca, ważnego dla poznawania i rozumienia historii i kultury XX wieku oraz stałe umacnianie pozycji Stawiska jako centrum kultury i edukacji kulturalnej, ważnego dla regionu i znaczącego przez swoją działalność w skali ogólnopolskiej.

Muzeum prowadzi działalność o charakterze naukowo-badawczym i kulturalno-edukacyjnym dotyczącą postaci i twórczości Jarosława i Anny Iwaszkiewiczów oraz kultury i sztuki polskiej XX wieku.

Postępowanie w sytuacjach kryzysowych

W przypadku sytuacji kryzysowej i potrzeby ewakuacji należy podążać za znakami zgodnie z planem ewakuacji wywieszonym na każdym piętrze oraz stosować się do poleceń obsługi.

Wniosek o zapewnienie dostępności do pobrania (pdf)

Zarządzenie w sprawie wniosku w sprawie zapewnienia dostępności (skan)

Osoba niepełnosprawna z psem asystującym